Skip to main content

Bike Ibiza Tours

Read and accept our conditions / Lees en accepteer onze voorwaarden / Lisez et acceptez nos conditions / Lea y acepte nuestras condiciones

  Payment & reservation
  To book​ a guided tour with Bike Ibiza it is essential to pay 100% of the total activity in advance. In case of not receiving the payment, the availability of bicycles and/or guide is NOT guaranteed.

  General
  Please be on time at the time agreed with Bike Ibiza.
  The use of a helmet is mandatory.
  Children under the age of 16 must attend the guided activity accompanied by a responsible adult.
  It is essential to come to the guided tour with clothing and footwear suitable for cycling.
  The activity will not be performed in case any of the participants present symptoms of drunkenness or drug use.
  Persons who do not know how to use a bicycle correctly can not participate in the guided tour.
  The guided tour is not an activity to learn to ride a bicycle, it is an activity designed to enjoy the natural environment for those who know how to use a bicycle correctly.

  Insurance
  ​Bike Ibiza​ has an accident and liability insurance during guided activities.
  To participate in the tour you must have your own insurance that covers you in the event of an accident.
  If due to an injury or fall during the tour/trip, you cannot continue to participate, there will be no reimbursement of the sum paid to us.

  During the guided activity
  It is mandatory to follow the instructions of the guide and to follow him at all times.
  Participants can not advance the guide at any time during the activity.
  Participants must observe traffic regulations at all times.
  ​​Reckless​ or uncontrolled driving is prohibited.
  Alcohol consumption is completely discouraged, partly due to the summer heat and the difficulty of the tracks, its use is entirely at your own risk.
  A competitive attitude that can cause dangerous situations to any participants or other users
  of the public road, is totally prohibited.
  Failure to comply with the rules mentioned during the activity will entail the cancellation of the
  activity without the right to economic reimbursement.

  Damage and theft
  As a renter of the bicycle, you are solely responsible for all damage to the bicycle and for all extras that
  you have requested with your rental. Bike Ibiza offers NO cover in the event of theft of
  the rented bike. The responsibility for theft rests solely with the CUSTOMER.
  In the event of theft, the value of the bicycle must be paid at the current market price.

  Pictures/videos
  It is possible that photos and / or videos will be made during the activity. These are originally
  intended only for yourself. You will receive the photos after the activity. It is possible that these will
  be shared via social media. If you don’t agree with this, please let us know. We will take this
  into account.

  CANCELLATION POLICY:
  To cancel a reservation:
  More than 72 hours prior to the start of the activity:
  – We will refund you the total amount.
  !! It is necessary to inform us at least 72h in advance by sending an e-mail to eric@bikeibiza.be
  Less than 72 hours before the start of the activity:
  – There will be no refund of the amount paid in advance, regardless of the reason for the cancellation.

  Number of booked bikes
  If a reservation has been made for x amount of people and on the day of the booking, there are fewer
  people attending the tour, you will have to pay for the initial amount of people that you
  reserved for. The bikes have been reserved for you already and these have to be paid.

  Climatology
  The reservation is for outdoor activity, depending on the weather of the day. The rain is no obstacle to cycling. On the day itself, you can check when is the best time to leave. In situations of bad weather, associated with red level warnings from the Spanish Meteorological Agency (AEMET), the activity may be canceled and the deposit returned.

  Conditions
  When booking, the participant indicates to have read and accepted the aforementioned
  conditions. The participant also indicates that he is in good condition (physical and psychological) to
  participate in the bike tour.

  Om een ​​begeleide tour met Bike Ibiza te boeken, is het van essentieel belang om 100% van de totale activiteit vooraf te betalen. Als wij deze betaling niet op voorhand ontvangen, dan is de beschikbaarheid van de fietsen en/of gids niet gegarandeerd.

   

  Algemeen

  Wees aub op tijd op het afgesproken tijdstip met Bike Ibiza.

  Het gebruik van een helm is verplicht.

  Kinderen jonger dan 16 jaar moeten de begeleide activiteit bijwonen in het gezelschap van tenminste één verantwoordelijke volwassene.

  Het is essentieel om naar de tour te komen met kleding en schoeisel dat geschikt is om te fietsen.

  De activiteit wordt niet uitgevoerd als een van de deelnemers symptomen van dronkenschap of drugsgebruik vertoont.

  Personen die niet goed weten hoe ze een fiets correct moeten gebruiken, kunnen niet deelnemen aan de rondleiding.

  De rondleiding is geen activiteit om te leren fietsen, het is een activiteit die is ontworpen om te genieten van de natuurlijke omgeving voor degenen die weten hoe ze een fiets correct moeten gebruiken.

  Verzekering

  Bike Ibiza heeft een aansprakelijkheidsverzekering tijdens geleide activiteiten.

  Om deel te nemen aan de tour moet u een eigen verzekering hebben die u dekt in geval van ongevallen.

  Indien u door een blessure of val tijdens de tour niet verder kan deelnemen , zal er geen terugbetaling plaatsvinden van de aan ons betaalde som.

  Tijdens de begeleide activiteit

  Het is verplicht om  de instructies van de gids op te volgen en altijd achter de gids te rijden.

  Deelnemers moeten te allen tijde de verkeersregels naleven.

  Roekeloos of ongecontroleerd rijden is verboden.

  Alcoholgebruik wordt afgeraden, mede door de zomerhitte en de moeilijkheid van het parcours,  het gebruik ervan is volledig op eigen risico.

  Een competitieve houding die gevaarlijke situaties kan veroorzaken bij deelnemers of andere gebruikers van de openbare weg, is totaal verboden.

  Niet-naleving van de regels die tijdens de activiteit worden vermeld, houdt de annulering van de activiteit in zonder recht tot terugbetaling

  Schade en diefstal

  Als huurder van de fiets, bent u als enige verantwoordelijk voor alle schade aan de fiets en voor alle extra’s die u bij u verhuur gevraagd hebt. Bike Ibiza biedt GEEN dekking in het geval van diefstal van de gehuurde fiets. De verantwoordelijkheid voor diefstal berust uitsluitend BIJ DE KLANT.   In geval van diefstal, moet de waarde van de fiets worden betaald tegen de huidige marktprijs.

  Beeldmateriaal

  Het is mogelijk dat er tijdens de activiteit foto’s en/of video’s gemaakt worden. Deze zijn oorspronkelijk enkel bedoeld als herinnering voor uzelf. Na de activiteit ontvangt u de foto’s. Het is mogelijk dat deze later gedeeld worden via social media. Indien u hier niet mee akkoord gaat, kunt u ons dit altijd melden. Wij houden hier dan rekening mee.

   

  ANNULERINGSBELEID:

  Om de reservering te annuleren:

  Langer dan 72 uur voor de activiteit

  • het op voorhand betaalde bedrag, wordt volledig aan u terugbetaald.

  !!  Het is noodzakelijk om ons ten minste 72 uur van tevoren op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar eric@bikeibiza.be

  Minder dan 72uur voor de activiteit

  • er zal géén  restitutie van het vooruitbetaalde bedrag plaatsvinden, ongeacht de reden voor de annulering van de activiteit.

  Geboekte aantal

  Als er een reservatie is gemaakt voor x aantal personen en op de dag van de boeking zijn er minder mensen die de tour bijwonen, dan moet er betaald worden voor het aantal mensen waarvoor u oorspronkelijk gereserveerd had. De fietsen zijn namelijk voor u gereserveerd en de huur daarvan moet betaald worden.

  klimatologie

  De reservering is voor een buitenactiviteit, afhankelijk van het weer van de dag. De regen is geen belemmering voor het fietsen. Op de dag zelf kan er bekeken worden wanneer het beste moment is om te vertrekken. In situaties van slecht weer, geassocieerd met waarschuwingen voor rood niveau van het Spaanse Meteorologisch Agentschap (AEMET), kan de activiteit worden geannuleerd en wordt de aanbetaling geretourneerd.

  Voorwaarden

  Bij de boeking geeft de deelnemer aan de voornoemde voorwaarden gelezen te hebben en te aanvaarden. De deelnemer geeft tevens aan dat hij in goede conditie (fysiek en psychisch) is om de tour te maken.

  Pour réserver une visite avec Bike Ibiza, il est important de payer 100% de l’activité totale à l’avance.
  Si nous ne recevons pas votre paiement, aucune disponibilité de bicyclettes et de guide n’est
  garantie.

  Général

  Soyez à l’heure à l’heure indiquée avec Bike Ibiza.L’utilisation d’un casque est obligatoire et incluse pendant les visites.

  Les enfants de moins de 16 ans doivent assister à l’activité supervisée avec au moins la compagnie
  d’un adulte responsable.

  Il est recommandé de venir avec des vêtements et des chaussures adaptés au cyclisme. Chaussures
  fermées.

  Il est recommandé d’utiliser des filtres solaires entre avril et octobre.

  L’activité n’est pas pratiquée si l’un des participants présente des symptômes d’ivresse ou de
  consommation de drogue.

  La visite n’est pas une activité pour apprendre à faire du vélo, c’est une activité conçue pour profiter
  de l’environnement naturel pour ceux qui savent utiliser correctement un vélo.

  Assurance

  Bike Ibiza a une assurance responsabilité civile durant les activités guidées.

  Pour participer à la visite, vous devez avoir votre propre assurance.

  Pendant l’activité guidée

  Nous vous demandons de suivre les instructions du guide.

  Les participants doivent se conformer aux règles de la circulation en tout temps.

  La conduite imprudente ou incontrôlée est interdite.

  Une attitude compétitive pouvant provoquer des situations dangereuses parmi les participants ou les
  autres usagers de la voie publique est totalement interdite

  Le non-respect des règles énoncées lors de l’activité implique l’annulation de l’activité sans droit au remboursement économique.

  Dommages et vols

  En tant que locataire du vélo, vous êtes seul responsable de tous les dommages causés au vélo et de tous les extras que vous avez demandés avec votre location. Bike Ibiza ne fournit PAS de couverture en cas de vol du vélo loué. La responsabilité en cas de vol incombe exclusivement au client. En cas de vol, la valeur du vélo doit être payée au prix du marché en vigueur.

  Imagerie

  Il est possible que des photos et / ou des vidéos soient prises pendant l’activité. Ceux-ci sont à l’origine uniquement destinés à vous rappeler. Après l’activité, vous recevrez les photos. Il est possible que ceux-ci soient partagés plus tard via les médias sociaux. Si vous n’êtes pas d’accord avec cela, vous pouvez toujours nous le signaler. Nous en tiendrons compte.

  POLITIQUE D’ANNULATION:

  Pour annuler la réservation:

  Plus de 72 heures avant le début de l’activité, tout l’argent payé à l’avance sera remboursé. Il est nécessaire d’informer Bike Ibiza à l’avance en envoyant un e-mail à eric@bikeibiza.be.

  Si la réservation a été annulée:

  Moins de 72 heures avant le début de l’activité, il n’y aura pas de remboursement du montant prépayé, quelle que soit la raison de l’annulation de l’activité.

  Si une réservation a été faite pour un nombre x de personnes et le jour de la réservation, il y a moins de personnes participant à la visite, vous devez payer pour le nombre initial de personnes que vous avez réservé.

  Numéro réservé

  Si une réservation a été faite pour un nombre x de personnes et que le jour de la réservation, il y a moins de personnes participant à la visite, vous devez payer le nombre de personnes pour lesquelles vous avez initialement réservé. Les vélos vous sont réservés et le loyer doit être payé.

  Climatologie

  La réservation est pour une activité de plein air, selon la météo du jour. La pluie n’est pas un obstacle à la pratique du vélo. Le jour même, vous pouvez vérifier quel est le meilleur moment pour partir. En cas de mauvais temps, associés à des avertissements de niveau rouge de l’Agence météorologique espagnole (AEMET), l’activité peut être annulée et la caution restituée.

  Conditions

  Lors de la réservation, le participant indique avoir lu et accepté les conditions susmentionnées. Le participant indique également qu’il est en bonne condition (physique et psychologique) pour faire le tour.

  Pago y reserva
  Para reservar un recorrido guiado con Bike Ibiza es esencial pagar el 100 % de la actividad total por adelantado. En caso de no recibir el pago, NO se garantiza la disponibilidad de bicicletas y/o guías.

  General
  Le rogamos que llegue al punto de encuentro a la hora acordada con Bike Ibiza.
  El uso de casco es obligatorio.
  Los niños menores de 16 años deben asistir a la actividad guiada en compañía de un adulto responsable.
  Es imprescindible acudir con ropa y calzado adecuados para el ciclismo.
  La actividad no se realizará en caso de que alguno de los participantes presente síntomas de embriaguez o consumo de drogas.
  Las personas que no sepan montar en bicicleta correctamente no pueden participar en los recorridos guiados.
  Los recorridos guiados no son actividades para aprender a montar en bicicleta. Están concebidos para que disfruten del entorno natural las personas que sí saben montar.

  Seguros
  Bike Ibiza tiene un seguro de accidentes y responsabilidad civil para la actividad guiada.
  Para participar en el recorrido el usuario debe tener su propio seguro que lo cubra en caso de accidente.
  Si, debido a una lesión o caída durante el recorrido o excursión, el usuario no puede continuar participando, no procederá el reembolso de la suma abonada.

  Durante la actividad guiada
  Es obligatorio cumplir las instrucciones del guía y seguirlo en todo momento.
  Los participantes no podrán adelantar al guía en ningún momento durante la actividad.
  Los participantes deben respetar las normas de circulación en todo momento.
  Se prohíbe la conducción temeraria o descontrolada.
  Se desaconseja completamente el consumo de alcohol, en parte debido al calor del verano y la dificultad del recorrido; la persona que decida consumir alcohol lo hará bajo su propia responsabilidad.
  Está totalmente prohibida toda actitud competitiva que pueda causar situaciones peligrosas para los participantes o para otros usuarios
  de la vía pública.
  El incumplimiento de las normas mencionadas durante la actividad dará lugar a la cancelación de
  la actividad sin derecho a reembolso de la suma abonada.

  Daños y robos
  Como arrendatario de la bicicleta, el usuario será el único responsable de los daños que pueda sufrir el vehículo, así como los extras que haya solicitado al alquilarla. Bike Ibiza NO ofrece cobertura en caso de robo de la bicicleta alquilada. La responsabilidad por robo recae exclusivamente en el CLIENTE.
  En caso de robo, el valor de la bicicleta deberá abonarse al precio de mercado corriente.

  Fotografías y vídeos
  Es posible que durante la actividad se tomen fotos o vídeos, que están destinados únicamente
  al cliente, y que este recibirá después de la actividad. Es posible que estas fotos o vídeos
  se compartan en redes sociales. Si el cliente no estuviera de acuerdo, le rogaríamos que nos lo comunicase para tenerlo en cuenta.

  POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
  Cancelar una reserva:
  Más de 72 horas antes del inicio de la actividad:
  – Le reembolsaremos el 100 %.
  – Es necesario que nos informe con al menos 72 horas de antelación enviando un correo electrónico a eric@bikeibiza.be
  Menos de 72 horas antes del inicio de la actividad:
  – No habrá reembolso de la suma pagada por adelantado, independientemente del motivo de la cancelación.

  Cantidad de bicicletas reservadas
  Si se ha realizado una reserva para un número determinado de participantes y el día de la reserva se presentan menos personas para disfrutar del recorrido, la suma exigible se corresponderá con la cantidad inicial de personas para las que se hizo la reserva. Las bicicletas ya están reservadas y deben pagarse.

  Climatología:

  La reserva es para una actividad al aire libre, dependiendo del clima del día. La lluvia no es obstáculo para el ciclismo. En el mismo día, puedes comprobar cuándo es el mejor momento para salir. En situaciones de mal tiempo, asociadas a avisos de nivel rojo de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), se podrá cancelar la actividad y devolver la fianza.


  Condiciones

  Al realizar la reserva, el participante indica haber leído y aceptado las condiciones que anteceden. Asimismo, el participante declara que está en buenas condiciones (físicas y psicológicas) para participar en el recorrido en bicicleta.